21 Cdo 3828/2007
Datum rozhodnutí: 18.03.2008
Dotčené předpisy:

21 Cdo 3828/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podané žalobcem F. O., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2004, č. j. 38 Co 167/2004-81, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 1765/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. srpna 2005, č. j. 38 Co 308/2005-16, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Brně k odvolání žalobce usnesením ze dne 25. 8. 2005, č. j. 38 Co 308/2005-16, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18. 2. 2005, č. j. 13 C 1765/2004-8, jímž bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 16. 7. 2004 a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházeje ze zjištění, že podání žalobce ze dne 16. 7. 2004 (označené jako žaloba pro zmatečnost a obnovu řízení proti usnesení KS v Brně č. j. 38 Co 167/2004 ze dne 22. 6. 2004 ) postrádá základní náležitosti uvedené v ustanovení § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. a že žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 11. 2004, č.j. 13 C 1765/2004-5, vyzván k odstranění vad tohoto podání (k doplnění chybějících náležitostí žaloby způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučen o tom, že jeho podání bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, nebude-li doplněno, dospěl odvolací soud k závěru, že uvedené podání žalobce, který na výzvu soudu k doplnění žaloby nereagoval ani v odvolacím řízení, bylo správně soudem prvního stupně odmítnuto; jedná se o zásadní vady, bez jejichž odstranění není toto podání projednatelné (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).


Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).


Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.).


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.


Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.


V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání.


K odstranění uvedeného nedostatku Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 19. 2. 2007, č.j. 13 C 1765/2004-45, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2005, č.j. 38 Co 308/2005-16; současně ho poučil o možnosti (a podmínkách) požádat Č. a. k., aby mu advokáta určila, případně soud, aby mu pro podání dovolání byl ustanoven zástupce z řad advokátů. K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 2. 2007; od tohoto dne počala běžet 10 denní lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Přestože stanovená lhůta uplynula nejpozději dnem 5. 3. 2007 (srov. § 57 odst. 2 o.s.ř.), žalobce výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.


Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. března 2008


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu