21 Cdo 3821/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 5 o. s. ř.21 Cdo 3821/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně Ing. B. K. , zastoupené JUDr. Alenou Štumpfovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Markétská č. 1/28, proti žalovanému MUDr. R. K. , zastoupenému Mgr. Markem Odrobinou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 17, o výživné rozvedené manželky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 11 C 17/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2014, č. j. 68 Co 343/2014-68, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2014, č. j. 68 Co 343/2014-68, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť dovolání trpí vadami [neobsahuje zejména údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a, § 241a odst. 2 o. s. ř.), a vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.], které nebyly odstraněny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

K podání ze dne 10. 3. 2015, doplněnému podáním ze dne 11. 4. 2015, v němž žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a oznámila soudu, že podává dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, aniž by v té době byla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky advokátem, stanovená v ustanovení § 241 o. s. ř., nelze - vzhledem k ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř. - přihlédnout. Zástupkyně žalobkyně, advokátka JUDr. Alena Štumpfová, která jí byla pro dovolací řízení ustanovena pravomocným usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 6. 2015, č. j. 21 Cdo 2400/2015-104, dovolání žalobkyně nedoplnila a vady dovolání neodstranila ani ve dvouměsíční lhůtě vyplývající z ustanovení § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř., která začala běžet dnem 24. 6. 2015, kdy nabylo právní moci usnesení o ustanovení zástupkyně žalobkyni.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu