21 Cdo 3809/2013
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3809/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy ve věci dědictví po J. R. , zemřelém dne 27. května 2011, za účasti 1) J. R. , 2) A. Š. , 3) M. Š. , zastoupeného A. Š., 4) Ing. P. R., Ph.D., zastoupeného Mgr. Radkem Látem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Smilova č. 547, a 5) L. R. , vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 32 D 863/2011, o dovolání Ing. P. R., Ph.D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29. října 2012 č.j. 18 Co 674/2012-156, takto:

I. Dovolání Ing. P. R., Ph.D., se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):
Dovolání Ing. P. R., Ph.D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29.10.2012 č.j. 18 Co 674/2012-156, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 20.3.2012 č.j. 32 D 863/2011-109, kterým byla určena obvyklá cena majetku ve společném jmění zůstavitele J. R. a pozůstalé manželky J. R. a rozhodnuto, co z tohoto majetku patří do dědictví a co připadá pozůstalé manželce, kterým byla určena obvyklá cena majetku zůstavitele, výše dluhů a čistá hodnota dědictví, kterým byla schválena dohoda o vypořádání dědictví, kterým byla určena odměna, náhrada hotových výdajů "včetně DPH" notářky JUDr. Rity Korolové jako soudní komisařky, kterým nebylo Ing. P. R., Ph.D., přiznáno osvobození od soudních poplatků a kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, a jímž bylo Ing. P. R., Ph.D., uloženo zaplatit České republice "na účet Okresního soudu v Pardubicích" soudní poplatek z odvolání ve výši 2.000,- Kč, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno přede dnem 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), protože ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí ve věci samé, které by odvolací soud zrušil. Dovolání Ing. P. R., Ph.D., nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř.

Dovolatel Ing. P. R., Ph.D. nenapadá právní posouzení věci, na kterém spočívá napadené usnesení odvolacího soudu, nýbrž zpochybňuje správnost skutkového zjištění soudů v dědickém řízení ohledně majetku zůstavitele, když namítá, že do "soupisu náleží i další majetek, o kterém doposud nebylo rozhodováno, a to výnosy z cenných papírů za rok 2010 a 2011, osobní automobil zn. Lada 1600 a další cennosti (nástěnné obrazy)", a současně uplatňuje vady řízení, jež shledává v tom, že "nebyl jako účastník dědického řízení vůbec předvolán k předběžnému šetření", které se konalo dne 22.6.2011 u notářky JUDr. Rity Korolové jako soudní komisařky, že při jednání u soudního komisaře konaném dne 9.1.2012 "neproběhl výslech účastníků, k němuž mělo dojít, a tedy mu nebylo umožněno realizovat jeho procesní právo pokládat ostatním účastníkům dědického řízení dotazy ke stavu majetku zůstavitele", a že ve věci samé bylo jednáno a rozhodnuto, aniž by před tím bylo pravomocně rozhodnuto o jeho žádosti ze dne 20.2.2012 o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce; tím uplatnil dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. I kdyby (snad) byly jeho výhrady v tomto směru opodstatněné, nemohou uvedené námitky založit závěr o přípustnosti dovolání Ing. P. R., Ph.D., podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. totiž nemůže být - jak je zřejmé již ze znění ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. - při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto.

Přípustnost dovolání nemohou založit ani námitky dovolatele, jimiž uplatňuje zmatečnostní vadu (namítá-li, že jednání u odvolacího soudu nařízené na den 29.10.2012 "proběhlo v jeho nepřítomnosti, ačkoliv včas požádal o odročení jednání z důvodu náhlého onemocnění", kterému odvolací soud nevyhověl pro absenci zaručeného podpisu na elektronickém podání), neboť zmatečnostní vady nejsou (podle právní úpravy účinné již ode dne 1.1.2001) způsobilým dovolacím důvodem (§ 241a odst. 2 a 3 o.s.ř.). Dovolací soud sice smí ke zmatečnostem podle ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o.s.ř. přihlédnout (a to i když nebyly v dovolání uplatněny), avšak - jak vyplývá z ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. - jen tehdy, je-li dovolání přípustné (srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.12.2005 sp. zn. 21 Cdo 496/2005, uveřejněném pod č. 82 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006). Uvedený předpoklad v projednávané věci však naplněn není, neboť - jak uvedeno výše - dovolání Ing. P. R., Ph.D., proti usnesení odvolacího soudu není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání Ing. P. R., Ph.D., proti usnesení odvolacího soudu - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť Ing. P. R., Ph.D., s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu