21 Cdo 377/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1, věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř., § 237 až § 238a o. s. ř.21 Cdo 377/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce L. Š. , zastoupeného JUDr. Ivo Bubrjakem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Soudní č. 1293/14, proti žalovanému Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. se sídlem v Kroměříži, Kojetínská č. 3666, IČO 49451871, zastoupenému JUDr. Janou Holubcovou, advokátkou se sídlem v Dolní Bečvě č. 494, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 156/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 27. června 2013, č. j. 60 Co 179/2013-319, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá . II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení
3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jany Holubcové, advokátky se sídlem v Dolní Bečvě č. 494. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 27. 6. 2013, č. j. 60 Co 179/2013-319, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [(§ 241a odst. 2 o. s. ř.) žalobce odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až § 238a o. s. ř.], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalobce zpochybňuje skutková zjištění, nesouhlasí s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, a kromě toho namítá jiné vady řízení, které podle jeho názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci); v dovolacím řízení nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. dubna 2014 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu