21 Cdo 3736/2010
Datum rozhodnutí: 02.02.2012
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 96 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
21 Cdo 3736/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. J. , proti žalovanému HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o. se sídlem v Praze 4, U Vodojemu č. 788/19, IČO 60743603, zastoupenému JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké č. 7, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 146/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2009 č.j. 11 Co 60/2009-79, takto:

I. Zpětvzetí žaloby není účinné.
II. Dovolací řízení se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Městský soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 27.5.2009 č.j. 11 Co 60/2009-79 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14.3.2008 č.j. 15 C 146/2006-50 ve znění opravného usnesení ze dne 3.12.2008 č.j. 15 C 146/2006-73 (s výjimkou výroku, jímž byly finanční nároky žalobce vyloučeny k samostatnému řízení, který zůstal odvoláním nedotčen) a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 1.000,- Kč .

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Žalobce sdělil podáním ze dne 20.12.2011, které bylo postoupeno dovolacímu soudu dne 28.12.2011, že na základě dohody o narovnání uzavřené dne 7.12.2011 mezi žalobcem a žalovaným bere žalobu ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 146/2006 (a rovněž ve věci sp. zn. 15 C 168/2009) v celém rozsahu zpět .

Žalovaný podáním ze dne 3.1.2012 sdělil dovolacímu soudu, že mezi účastníky byla dne 7.12.2011 uzavřena dohoda o narovnání, ve které se žalovaný zavázal, že v případě zpětvzetí žalob žalobcem je povinen vzít své dovolání v celém rozsahu zpět a nepožadovat náhradu nákladů dovolacího řízení . S ohledem na výše uvedené skutečnosti uvedl, že bere dovolání zpět, a navrhl, aby dovolací soud řízení zastavil, a to v celém rozsahu s tím, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení .

Dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Z povahy řízení o dovolání jako řízení o mimořádném opravném prostředku, který může směřovat jen proti rozhodnutí odvolacího soudu, které je v právní moci, vyplývá, že pro řízení u dovolacího soudu sice platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, ale jen potud, není-li stanoveno něco jiného; výslovně se stanoví že ustanovení § 92 a 95 až 99 a 107a pro řízení u dovolacího soudu neplatí (srov. § 243c odst. 1 o.s.ř.). Neuplatní se tedy ustanovení § 96 o.s.ř. o zpětvzetí žaloby; jestliže je přesto takový procesní úkon učiněn, nelze k němu přihlédnout, neboť to zákon výslovně vylučuje, a takový procesní úkon nemá žádné procesní účinky.

Jestliže potom žalovaný v souladu s uzavřenou dohodou o narovnání vzal dovolání zpět, jde o procesní úkon, s nímž ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. výslovně počítá; se zpětvzetím dovolání však spojuje jen ten důsledek, že dovolací soud dovolací řízení zastaví, aniž by mohl účinky tohoto procesního úkonu jakýmkoliv způsobem vyloučit. Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 150 a § 151 o.s.ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2012
JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu