21 Cdo 3728/2009
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 3728/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. V. , zastoupeného JUDr. Jarmilou Tayerlovou, advokátkou se sídlem v Uherském Hradišti, Všehrdova č. 176, proti žalovanému R. Š. , zastoupenému Mgr. Zdeňkem Rumplíkem, advokátem se sídlem ve Slavičíně, Osvobození č. 51, o neplatnost převedení na jinou práci, neplatnost přeložení, neplatnost výpovědi z pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 96/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2008 č.j. 49 Co 401/2008-193, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.860,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Zdeňka Rumplíka, advokáta se sídlem ve Slavičíně, Osvobození č. 51.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17.12.2008 č.j. 49 Co 401/2008-193, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 10.11.2003 č.j. 7 C 96/98-97 tak, že se zamítá žaloba, kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení 45.274,- Kč, a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení "vzniklých před soudy obou stupňů a v řízení dovolacím" a že se mění rozsudek okresního soudu tak, že se žalovanému neukládá povinnost k zaplacení soudního poplatku, je přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.a) občanského soudního řádu [ve znění účinném do 30.6.2009, neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 1.7.2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) - dále jen "o.s.ř."]. S přihlédnutím k tomu, že odvolací soud správně vyložil ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2006) a že napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu (uvedeného v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.9.2008 č.j. 21 Cdo 2469/2007-178) a z ustálené judikatury soudů (srov. zejména právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2001 sp. zn. 21 Cdo 2905/2000, uveřejněném pod č. 77 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002), je dovolání žalobce zjevně bezdůvodné; Nejvyšší soud ČR je proto podle ustanovení § 243b odst.1 o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 3.750,- Kč (srov. § 3 odst. 1 bod 4, § 10 odst. 3, § 14, § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 4.050,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalovaného advokát Mgr. Zdeněk Rumplík osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží (srov. též právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2004 sp. zn. 21 Cdo 1556/2004, který byl uveřejněn pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005) k nákladům řízení, které žalovanému za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad (srov. § 137 odst.1 a 3 a § 151 odst.2 větu druhou o.s.ř.) ve výši 810,- Kč. Protože dovolání žalobce bylo odmítnuto, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. uložil, aby žalovanému náklady v celkové výši 4.860,- Kč nahradil. Žalobce je povinen přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalovaného v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2010

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu