21 Cdo 3720/2007
Datum rozhodnutí: 16.07.2007
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3720/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce B. V., o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2005, č.j. 16 Co 439/2005-131, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 31/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 2006, č.j. 11 Cmo 345/2006-27,takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce usnesením ze dne 29. 12. 2006, č.j. 11 Cmo 345/2006-27, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2006, č.j. 66 C 31/2005-22, jímž bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 29. 10. 2005 a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházeje ze zjištění, že podání žalobce ze dne 29. 10. 2005 (doručené Městskému soudu v Praze dne 2. 11. 2005 a označené jako návrh na obnovu řízení , návrh pro zmatečnost a dovolání proti usnesení MS-Praha ze dne 16. 9. tr. pod čj. 16 Co 439/05-131 ve vazbě na usnesení o.s. Praha 6 ze dne 7. 11. 02 pod č.j. 18 C 2/98 ) nesplňuje náležitosti vyplývající z ustanovení § 232 a § 241 o.s.ř. a že žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 8. 2006, č.j. 66 C 31/2005-18, vyzván k odstranění vad tohoto podání (k doplnění chybějících náležitostí žalob způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučen o tom, že jeho podání bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, nebude-li ve stanovené lhůtě (prodloužené usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 8. 2006, č.j. 66 C 31/2005-21, do 15. 9. 2006) doplněno, dospěl odvolací soud k závěru, že uvedené podání žalobce není pro nedostatek zákonných náležitostí projednatelné, a proto bylo správně soudem prvního stupně odmítnuto.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž uvedl, že vznáší požadavek dle § 241/1 o.s.ř. ve vazbě na § 30 o.s.ř. a § 138 o.s.ř. .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání. Žalobce v dovolání uvedl, že vznáší požadavek dle § 241/1 o.s.ř. ve vazbě na § 30 o.s.ř. a § 138 o.s.ř. .

Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 2. 2007, č.. 66 C 31/2005-31, návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a žádost žalobce na ustanovení advokáta pro dovolací řízení ve smyslu § 30 o.s.ř. zamítl (výroky I. a II.), žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zvolil zástupcem advokáta, aby jeho prostřednictvím podal do 10 dnů od právní moci výroků I. a II. tohoto usnesení řádné dovolání a aby ve stejné lhůtě prostřednictvím zvoleného advokáta doplnil dovolání o náležitosti uvedené v ustanovení § 241a o.s.ř., které specifikoval (výroky III. a IV.); současně žalobce poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve stanovené lhůtě vyhověno, případně dovolání odmítnuto, nebude-li řádně a včas doplněno. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. 6. 2007, č.j. 11 Cmo 96/2007-39, usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. potvrdil a odvolání žalobce do výroku III. a IV. odmítl; uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 10. 7. 2007 a tímto dnem nabylo ve výrocích I. a II. právní moci. Žalobce však výzvě soudu ve stanovené lhůtě (ani dosud) nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2008

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu