21 Cdo 3691/2009
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 věta druhá o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 240 odst. 1, 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 57 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 218a o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 3691/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. P. , zastoupeného JUDr. Kateřinou Švancerovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Pražská č. 25a, proti žalovanému OKD, a. s. se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí č. 6/2020, IČO 26863154, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 55/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. ledna 2009, č. j. 16 Co 301/2008-116, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12. 1. 2009, č. j. 16 Co 301/2008-116, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 7. 8. 2008, č. j. 24 C 55/2005-92, v odstavcích I. a II. (tj. ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 320.995,- Kč s úroky z prodlení v procentní výši, z částek a za období, jež soud specifikoval, a dále o placení měsíční renty 17.312,- Kč od 1. 2. 2006 do budoucna, a ve výroku, jímž bylo rozhodnuto, že žalovanému se nepřiznává vůči žalobci náhrada nákladů řízení), v odstavci III. (tj. ve výroku, jímž bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Karviné na státem hrazených nákladech řízení 15.416,- Kč) jej změnil tak, že Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

V písemném podání ze dne 10. 3. 2009 (adresovaném Okresnímu soudu v Karviné k č. j. 24 C 55/2005-92, 24 C 118/2005-58 a doručeném tomuto soudu dne 12. 3. 2009) žalobce uvedl, že žádá o ustanovení právního zástupce dle § 30 o. s. ř. . Žádost odůvodnil tím, že je v částečném invalidním důchodu, evidován na úřadu práce, nemá jiný příjem a že si nemůže ze svého příjmu platit právního zástupce.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 3. 4. 2009, č. j. 24 C 55/2005-129, potvrzeným ve výroku o ustanovení zástupce usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2009, č. j. 16 Co 75/2009-138, přiznal žalobci pro dovolací řízení osvobození od soudních poplatků a ustanovil mu pro dovolací řízení zástupcem JUDr. Kateřinu Švancerovou, advokátku se sídlem ve Znojmě, Pražská č. 25a.

Podáním ze dne 7. 6. 2009 adresovaným Krajskému soudu v Ostravě k č. j. 16 Co 301/2008-116 cestou Okr. soudu v Karviné [jež bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit ( na provozovně držitele poštovní licence v Hraběticích jako doporučená zásilka pod č. R 000987) dne 8. 6. 2009], doručeným Okresnímu soudu v Karviné dne 9. 6. 2009 a označeným jako mimořádný opravný prostředek , doplněným (prostřednictvím advokátky JUDr. Kateřiny Švancerové) podáním ze dne 6. 7. 2009 [jež bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit ( na provozovně držitele poštovní licence ve Znojmě 1 jako doporučená zásilka pod č. R 030037), dne 7. 7. 2009] a doručeno Okresnímu soudu v Karviné dne 8. 7. 2009, podal žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2009, č. j. 16 Co 301/2008-116, dovolání.

Žalovaný navrhl, aby dovolací soud dovolání zamítl.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony). Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání; neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

Dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem ; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů]; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě (je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek), jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání, anebo (je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, v § 21b anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Z ustanovení § 241b odst. 3 vyplývá, že nový běh lhůty pro podání dovolání v souvislosti se žádostí dovolatele o stanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.) nastává jen tehdy, jestliže dovolatel o ustanovení zástupce požádal při podání dovolání nebo později (do uplynutí lhůty k podání dovolání), avšak jen tehdy, bylo-li dovolání vůbec podáno (srov. slova Nebyla-li v době podání dovolání .. v ustanovení § 241b odst. 3 větě druhé o. s. ř.). Jestliže však nebylo dovolání vůbec podáno - jako je tomu v projednávané věci - a účastník řízení (budoucí dovolatel) pouze požádal o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř., běží lhůta k podání dovolání podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a také doběhne bez ohledu na to, zda a jak bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř. Nový běh lhůty k podání dovolání podle § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř. proto nepřichází v úvahu.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 6. 3. 2009. Podáním ze dne 10. 3. 2009 (doručeným Okresnímu soudu v Karviné dne 12. 3. 2009) požádal žalobce o ustanovení právního zástupce dle § 30 o. s. ř. ; dovolání proti rozsudku odvolacího soudu však současně tímto podáním neučinil. Protože rozsudek odvolacího soudu obsahuje správné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k dovolání a o soudu, u něhož se dovolání podává, uplynula žalobci lhůta k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 57 odst. 2 o. s. ř. dnem 6. 5. 2005.

Žalobce dovolání podal (poté, co mu usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 4. 2009, č. j. 24 C 55/2005-129, potvrzeným ve výroku o ustanovení zástupce usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2009, č. j. 16 Co 75/2009-138, byla zástupcem pro dovolací řízení ustanovena JUDr. Kateřina Švancerová, advokátka se sídlem ve Znojmě, Pražská č. 25a) teprve podáním ze dne 7. 6. 2009, jež bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit ( na provozovně držitele poštovní licence v Hraběticích jako doporučená zásilka pod č. R 000987), dne 8. 6. 2009 (doručeným Okresnímu soudu v Karviné dne 9. 6. 2009), které doplnil (prostřednictvím zástupkyně advokátky JUDr. Kateřiny Švancerové) podáním ze dne 6. 7. 2009, jež bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit ( na provozovně držitele poštovní licence ve Znojmě 1 jako doporučená zásilka pod č. R 030037), dne 7. 7. 2009 (doručeným Okresnímu soudu v Karviné dne 8. 7. 2009).

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání až po uplynutí dvouměsíční dovolací lhůty, je opožděné. Za přihlédnutí k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o.s.ř. - protože to v rozporu s ustanoveními § 241b odst.1 a § 208 odst.1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu