21 Cdo 3690/2013
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 3690/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobkyně H. S. , zastoupené JUDr. Táňou Diršmidovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Apolinářská č. 445/6, proti žalované Komerční bance a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33/969, IČO 45317054, o vyloučení nemovitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 93/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. června 2013 č.j. 12 Co 299/2013-59, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20.6.2013 č.j. 12 Co 299/2013-59, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), dovolatelka toliko odkazuje na ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., když uvádí, že dovolání podává z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, aniž by vůbec vylíčila, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř., navíc v dovolání uplatňuje jiný důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2014 JUDr. Zbyněk Poledna
pověřený člen senátu