21 Cdo 3641/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3641/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce B. F. , zastoupeného JUDr. Pavlem Jařabáčem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Puchmajerova č. 7, proti žalovaným 1) Ing. P. B. MBA LL.M. , zastoupenému JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem se sídlem v Karviné - Fryštátu, K. Śliwky č. 621/5, a 2) A. B. , zastoupené JUDr. Stanislavem Blažkem, advokátem se sídlem v Havířově - Městě, Moskevská č. 24a, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 C 139/2003, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2011, č. j. 8 Co 174/2011 - 380, takto:

I. Dovolání žalované 2) se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2011, č. j. 8 Co 174/2011 380, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 11. 2009, č. j. 64 C 139/2003 300, ve výroku, kterým bylo určeno, že kupní smlouva uzavřená dne 14. 4. 2003 mezi prodávajícím BS-94, s. r. o., se sídlem ve Slezské Ostravě, Šachetní 18/1870, a kupujícími Ing. P. B. a A. B., jejímž předmětem je prodej nemovitostí zapsaných u KÚ v Ostravě, v KN vedeném pro KÚ P. n. O., obec O., na LV 326, a to budova určená k bydlení, na pozemku parc. č. 1563, pozemek č. 1563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 411 m , a pozemek parc. č. 1564 - zahrada, o v ýměře 3098 m , je vůči žalobci neúčinná a ve výroku o povinnosti žalovaných nahradit státu náklady řízení, a změněn ve výroku o povinnosti žalovaných nahradit náklady řízení žalobci tak, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 6.700,-Kč k rukám advokáta JUDr. Pavla Jařabáče, a jímž bylo žalovaným uloženo zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 9.600,- Kč k rukám advokáta JUDr. Pavla Jařabáče, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31. 12. 2012 (dále jen o. s. ř. ), který je třeba při projednání tohoto dovolání a při rozhodnutí o něm použít i v současné době, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán v době do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), protože ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť dovolatelkou označené otázky ( zda doručení rozsudku v rozporu s ustanovením o. s. ř. založí právní moc předmětného rozhodnutí či nikoliv a v případě, že nikoliv, zda toto nepravomocné rozhodnutí může být podkladem pro řízení o odporovatelnosti právního úkonu, a dále, zda pro posuzování změny sídla společnosti je rozhodující zápis ke dni uvedenému v návrhu na změny v OR či právní moc usnesení o těchto změnách ) vychází z jiných skutkových závěrů, než z jakých vycházel odvolací soud. Správnost skutkových zjištění soudů však přezkumu dovolacího soudu nepodléhá - srov. § 241a odst. 2 a 3 a § 242 odst. 3 o. s. ř.

Další námitky dovolatelky (že postupem soudů došlo v daném řízení k vadě, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ) nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241 a odst. 2 písm. b) o. s. ř., ale dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. Ani skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu je eventuálně postižen vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, však nezakládá přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (srov. § 237 odst. 3 část věty za středníkem o. s. ř.). Navíc, jak správně uvedl v dovoláním napadeném rozsudku odvolací soud, důkaz výslechem účastníků může ve smyslu ustanovení § 131 odst. 1 o. s. ř. soud nařídit, jestliže dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak; žalovaná 2) by proto nejdříve musela tvrdit rozhodné skutečnosti. Rozhodné skutečnosti ohledně toho, zda mohla či nemohla vědět o dluzích firmy BS-94, s. r. o., a zda vyvinula náležitou pečlivost k poznání této skutečnosti, však žalovaná 2) netvrdila, přesto, že byla ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. soudem prvního stupně poučena.

Nejvyšší soud ČR proto dovolání žalované 2) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaná 2) s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu