21 Cdo 3563/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 190 předpisu č. 65/1965Sb., § 191 odst. 2 předpisu č. 65/1965Sb.21 Cdo 3563/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. P. , zastoupeného JUDr. Šárkou Línkovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Jiráskova č. 972, proti žalovanému R. Ch. , o odškodnění pracovního úrazu, za účasti České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 452 72 956, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 3 C 265/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. dubna 2015, č. j. 18 Co 5/2015-602, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8.4.2015 č. j. 18 Co 5/2015-602 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že nárok žalobce je zčásti promlčen a že podíl viny žalobce na vzniku škody je 50%, a v tomto směru namítá, že napadené rozhodnutí nebralo v potaz individuální okolnosti dané situace a že ohledně úrazového děje odkazuje na svá skutková tvrzení a návrhy důkazů. které nebyly zohledněny), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat. K doplnění dovolání, které bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání, nebylo možné přihlédnout (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. září 2015 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu