21 Cdo 3534/2007
Datum rozhodnutí: 22.05.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3534/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce E. D., proti žalované O., a.s., zastoupené advokátem, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 C 302/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2007 č.j. 16 Co 63/2007-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 24.4.2007 č.j. 16 Co 63/2007-61 potvrdil rozsudek soudu I. stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně správně vyhodnotil provedené důkazy a zjistil řádně a úplně skutkový stav věci, na základě něhož pak správně určil, že není dán jeden z předpokladů odpovědnosti žalovaného za škodu při nemoci z povolání podle § 190 odst. 3 zák. práce, a to vznik škody ve formě dalšího zhoršení ztížení společenského uplatnění . Zejména na základě znaleckého posudku, který má podle odvolacího soudu všechny formální náležitosti a jeho závěry jsou jednoznačné a přesvědčivé a náležitě logickým způsobem odůvodněny, bylo totiž prokázáno, že u žalobce od roku 1999 k žádnému dalšímu podstatnému zhoršení nemoci z povolání nedošlo .

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný

celek,

jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 11.7.2007 č.j. 61 C 302/2005-70 vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby předložil doklad potvrzující, že sám má právnické vzdělání , a zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobci doručeno dne 16.7.2007, žalobce výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověl.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu