21 Cdo 3523/2013
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 3523/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Státní energetické inspekce se sídlem v Praze 2, Gorazdova č. 23, IČO 61387584, proti povinné nesvéprávné D. B. , zastoupené opatrovnicí Z. M., zastoupenou JUDr. Janou Toušovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Klatovech, Randova č. 204/I., zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech pro 66.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 18 E 104/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. února 2013 č.j. 15 Co 79/2013-46, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27.2.2013 č.j. 15 Co 79/2013-46 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Požadavek, aby dovolatelka v dovolání uvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle citovaného ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle ustanovení § 237 o.s.ř., je dovolatelka povinna v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nedostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř., či jeho části (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013-223). Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o.s.ř. dovolání odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2014
JUDr. Zbyněk Poledna
pověřený člen senátu