21 Cdo 3499/2008
Datum rozhodnutí: 10.02.2009
Dotčené předpisy: § 28 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 32 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3499/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. L., proti žalované Ing. L. K., jako správkyni konkursní podstaty úpadce AHI S. m., s.r.o., zastoupené advokátem, o 41.610,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 99/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. ledna 2007 č.j. 13 Cmo 70/2006-113, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u býv. Krajského obchodního soudu v Praze dne 13.4.2000 domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 41.610,- Kč "včetně úroků z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB od 19.6.1997 do zaplacení". Žalobu zdůvodnil zejména tím, že byl zaměstnancem úpadce od 1.11.1996 a že po prohlášení konkursu, k němuž došlo usnesením býv. Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 22.4.1997 sp. zn. 92 K 24/97, pracovní poměr účastníků skončil na základě výpovědi z pracovního poměru dnem 31.5.1997. Žalovaná dosud neuspokojila mzdové nároky žalobce za měsíce březen a květen 1997 v celkové výši 41.610,- Kč.

Městský soud v Praze, který věc převzal od Krajského obchodního soudu v Praze (Čl. II bod 1 věta první zákona č. 215/2000 Sb.) - poté, co Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 8.7.2002 č.j. 13 Cmo 205/2001-24 vyslovil právní názor, že ve věci jsou příslušné rozhodovat v prvním stupni krajské soudy (Městský soud v Praze), a co Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 18.11.2004 č.j. 13 Cmo 113/2004-52 zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.5.2003 č.j. 37 Cm 99/2000-38 o zastavení řízení a věc mu vrátil k dalšímu řízení - rozsudkem ze dne 16.6.2005 č.j. 37 Cm 99/2000-78 řízení ohledně částky 35.225,- Kč z důvodu zpětvzetí části žaloby zastavil, uložil žalované, aby zaplatila žalobci 6.385,- Kč, žalobu o "přiznání úroků z prodlení z částky 41.610,- Kč" zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žalobce má nárok na doplatek mzdy ve výši 6.385,- Kč a že požadované úroky z prodlení mu nenáleží, neboť jsou podle ustanovení § 33 odst.1 písm.a) zákona o konkursu a vyrovnání vyloučeny z uspokojení.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18.1.2007 č.j. 13 Cmo 70/2006-113 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích o zamítnutí žaloby na přiznání úroků z prodlení a o náhradě nákladů řízení a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 7.913,50 Kč k rukám advokáta JUDr. M. J. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že žalobce nemá na požadované úroky z prodlení nárok.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání prostřednictvím advokáta JUDr. Z. R. jako svého zástupce.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.). Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.).

Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí plnou moc písemně nebo ústně do protokolu (§ 28 odst.1 o.s.ř.). Každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil (§ 32 odst.1 o.s.ř.).

Doložení toho, že si účastník zvolil zástupce (tzv. průkaz plné moci) představuje i za řízení před dovolacím soudem podmínku řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout. Nebude-li oprávnění zástupce účastníka vystupovat za dovolatele v dovolacím řízení doloženo ani na výzvu soudu, dovolací soud zastaví dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst.1 a § 104 odst.2 o.s.ř.

V projednávané věci žalobce sice podal dovolání proti rozsudku odvolacího soudu prostřednictvím advokáta (a vyhověl tak požadavku ustanovení § 241 odst.1 o.s.ř.), advokát JUDr. Z. R. však své oprávnění vystupovat jako zástupce žalobce (dovolatele) nedoložil, přestože k tomu byl vyzván dopisem soudu prvního stupně ze dne 28.5.2007, který mu byl podle obsahu spisu doručen 29.10.2007, a znovu usnesením soudu prvního stupně ze dne 9.4.2008 č.j. 37 Cm 99/2000-130, které mu bylo podle obsahu spisu doručeno dne 15.4.2008.

Protože nedostatek průkazu plné moci advokáta JUDr. Z. R. nebyl přes výzvu soudu prvního stupně odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst.1 a § 104 odst.2 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu