21 Cdo 3476/2015
Datum rozhodnutí: 16.11.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 3476/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobce Mgr. P. S. , zastoupeného Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská č. 6/55, proti žalovaným 1) E. E. , 2) B. Š. a 3) J. M. , zastoupené JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská č. 481/12, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 47/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, č. j. 25 Co 388/2014-498, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované 3) na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.050,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry, advokáta se sídlem v Praze 2, Jugoslávská č. 481/12; jinak nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2014, č.j. 25 Co 388/2014-498, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; dále jen o.s.ř. ) odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.1.2015, sp. zn. 29 NSČR 75/2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (napadá-li dovolatel hodnocení důkazů soudy a jejich skutková zjištění), a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2015

JUDr. Roman Fiala předseda senátu