21 Cdo 3411/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2010
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř.21 Cdo 3411/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobců
a) F. M.
, a
b) Ing. L. M.
, zastoupené žalobcem a), proti žalovanému
Ing. J. R.
, jako správci konkursní podstaty úpadce F. M. - HOLMARK, IČ 10414002, o vyloučení věci ze soupisu konkursní podstaty úpadce, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní b) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2006 č. j. 15 Cmo 175/2006-52, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 68 Cm 280/2006, o dovolání žalobkyně b) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2009 č. j. 11 Cmo 280/2008-32, takto:


Dovolání žalobkyně b)
se odmítá
.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):

Dovolání žalobkyně b) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2009 č. j. 11 Cmo 280/2008-32, jímž bylo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 8. 2008 č. j. 68 Cm 280/2006-26 potvrzeno ve výroku o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobkyni b) a zrušeno a řízení zastaveno o návrhu žalobce a) na přiznání osvobození od soudních poplatků, není podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b), § 238a odst. 2, § 237 odst. 1 písm. b) a c) a § 239 o. s. ř. přípustné (srov. též právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002 sp. zn. 29 Odo 170/2002, které bylo uveřejněno pod č. 152 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002). Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně b) podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o. s. ř. odmítl.


Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c, § 151 odst. 1 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2010


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu