21 Cdo 3372/2015
Datum rozhodnutí: 15.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 30 odst. 1 o. s. ř., § 30 odst. 2 o. s. ř., § 138 o. s. ř.21 Cdo 3372/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci S. M. , o vyslovení přípustnosti dalšího držení v ústavu - Psychiatrické léčebně ve Šternberku, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2003, č. j. 12 Co 86/2002-175, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 52 C 1/2009, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. dubna 2015, č. j. 1 Co 73/2015-305, takto:

Řízení o dovolání S. M. se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


S. M. podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2015, č. j. 1 Co 73/2015-305 (kterým bylo potvrzeno usnesení ze dne 2. 3. 2015, č. j. 52 C 1/2009-290, jímž Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci nepřiznal S. M. osvobození od soudních poplatků a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů), a současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání podle ustanovení § 30 odst. 1, 2 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. Žaloba pro zmatečnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. února 2003, č. j. 12 Co 86/2002-175, není podle ustanovení § 229 odst. 3, 4 o. s. ř. přípustná.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2015, č. j. 1 Co 73/2015-305, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. (k podmínce povinného zastoupení v dovolacím řízení srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze S. M.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu