21 Cdo 3371/2010
Datum rozhodnutí: 27.06.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.
21 Cdo 3371/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce F. O. , proti žalované Rodinné záložně, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu se sídlem v Moravských Budějovicích, náměstí ČSA č. 43, IČO 63494167, o určení členství v družstvu, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. února 2007, č.j. 8 Cmo 438/2006-29, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49 Cm 26/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. září 2008, č.j. 5 Cmo 337/2008-15, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 3.9.2008, č.j. 5 Cmo 337/2008-15, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.3.2008, č.j. 49 Cm 26/2007-4, kterým soud prvního stupně odmítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobcem dne 2.4.2007 proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.2.2007, č.j. 8 Cmo 438/2006-29. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.9.2010, č.j. 21 Cdo 3371/2010-66, která mu byla doručena dne 14.9.2010, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2011
JUDr. Roman Fiala, v. r. předseda senátu