21 Cdo 3355/2007
Datum rozhodnutí: 29.04.2008
Dotčené předpisy: § 21 předpisu č. 99/1963Sb., § 21a předpisu č. 99/1963Sb., § 21b předpisu č. 99/1963Sb., § 26 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3355/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce S. M., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti, 2) České republice Okresnímu soudu v Olomouci, 3) České republice Krajskému soudu v Ostravě, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 26 Nc 104/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. března 2007, č.j. 12 Co 186/2007-124, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28.3.2007, č.j. 12 Co 186/2007-124, potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 5.1.2007, č.j. 26 Nc 104/2005-114, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 27.5.2005 s tím, že žalobce přes výzvu soudu ani po poučení neodstranil vady žaloby .

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalobce nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v ustanovení § 21, § 21a, § 21b anebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná), který se rozhodl dovolání podat, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem, popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm.b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], jestliže sám nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., § 21a o.s.ř., § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28.3.2007, č.j. 12 Co 186/2007-124, zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání.

K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 12.7.2007, č.j. 26 Nc 104/2005-138, žalobce ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 a 2 o.s.ř. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci ze dne 28.3.2007 č.j. 12 Co 186/2007-124 ; současně ho poučil, že, nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví .

Žalobce reagoval vlastnoručně sepsaným podáním ze dne 23.7.2007, jímž však výzvě nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení dosud neodstranil.

Vzhledem k tomu, že žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28.3.2007, č.j. 12 Co 186/2007-124 aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobce, s ohledem na výsledek dovolacího řízení, na náhradu svých nákladů nemá právo a ostatním účastníkům řízení v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2008JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu