21 Cdo 3354/2013
Datum rozhodnutí: 11.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 3354/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně WILLIAM HIGGINS´DRAKE´S OF LA, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 5-Smíchově, Petřínská č. 5/489, IČO 49711601, zastoupené Mgr. Robertem Vladykou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1, proti žalovanému D. K. , zastoupenému JUDr. Ivou Duchoňovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Bělohorská č. 262/35, o vyloučení majetku z exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 605/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2013, č. j. 25 Co 519/2012 - 327, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně směřující proti části výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2013, č. j. 25 Co 519/2012 - 327, jímž potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 2. 2012, č. j. 7 C 605/2009 - 288, ve výroku o nákladech řízení, a proti výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2013, č. j. 25 Co 519/2012 - 327, o nákladech odvolacího řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti výrokům rozsudku odvolacího soudu, kterými bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].

Jestliže soudy nižších stupňů rozhodly, že žalobkyni se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení před těmito soudy vedených, je pro posouzení, zda dovoláním napadenými výroky bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, určující výše nákladů řízení, jejichž náhradu takto dovolatelce odepřely (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 34/2013).

V řízení před soudem prvního stupně o žalobě o vyloučení movitých věcí z exekuce by odměna za zastupování žalobkyně advokátem určená podle ustanovení § 5 písm. d), § 16 a § 19 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění účinném k 22. 2. 2012, činila 20.000,- Kč (2x 10.000,- Kč), náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), by za 8 úkonů právní služby činila 2.400,- Kč (8 x 300,- Kč) a náhrada za zaplacený soudní poplatek dle § 13 odst. 1 advokátního tarifu částku 1.000,- Kč, tj. celkem 23.400,- Kč.

Odměna za zastupování žalobkyně advokátem v odvolacím řízení, určená podle ustanovení § 5 písm. d), § 10 odst. 3, § 16 a § 19 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném k 12. 3. 2013, by činila 15.000,- Kč, náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), by za 6 úkonů právní služby činila částku 1.800,- Kč (6 x 300,- Kč) a náhrada za zaplacený soudní poplatek dle § 13 odst. 1 advokátního tarifu částku 1.000,- Kč, tj. celkem 17.800,- Kč.

Odměna za zastupování v řízení před soudy nižších stupňů byla posouzena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů, neboť odvolací soud rozhodoval o nákladech řízení dříve, než byla tato vyhláška nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb., s účinností od 7. května 2013 (kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů), zrušena.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu