21 Cdo 3326/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3326/2015


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce ATOMSTROJEXPORT CZ, a. s., se sídlem v Pečkách, Třída 5. května č. 166, IČO 25991825, zastoupeného Mgr. Martinem Hájkem, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Revoluční č. 1003/3, proti žalovanému Ing. Pavlu Formánkovi, se sídlem ve Slatiňanech, Palackého č. 432, jako insolvenčnímu správci dlužníka TRANZA Strojírny, a. s., se sídlem v Chrudimi, Průmyslová č. 42, IČO 28267141, zastoupenému JUDr. Jiřím Kolaříkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Škroupova č. 561, o nahrazení souhlasu žalovaného s vydáním předmětu úschovy, za účasti PANARA, s. r. o., se sídlem v Brně, Popelákova č. 2307/24, IČO 25575783, zastoupeného Mgr. Markem Indrou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská č. 361/16, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 4 C 139/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12. února 2015 č. j. 22 Co 385/2014-203, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Kolaříka, advokáta se sídlem v Pardubicích, Škroupova č. 561; vedlejší účastník nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12. 2. 2015 č. j. 22 Co 385/2014-203 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovým závěrem soudů, že předmětem dražby konané dne 27. 7. 2011 nebyl podnik úpadce TRANZA Strojírny a. s. jako celek, nýbrž jen jeho část, a že předmětem dražby nebyly pohledávky, a tedy ani pohledávka ve výši 1.127.200,- Kč za dlužníkem P. T.), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

K dalšímu písemnému podání žalobce ze dne 20. 8. 2015 (označenému jako Doplnění dovolání žalobce ), které bylo učiněno po uplynutí lhůty k podání dovolání, nemohl dovolací soud s ohledem na ustanovení § 242 odst. 4 o. s. ř. přihlížet.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. září 2015 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu