21 Cdo 3319/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 písm. věta první) o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3319/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobců a) M. Š., a b) V. Š., obou zastoupených Mgr. Bc. Tomášem Kasalem, LL.M., advokátem se sídlem v Kolíně, Kutnohorská č. 43, za účasti A. B. , zastoupeného JUDr. Ivanou Kejmarovou, advokátkou se sídlem v Slušticích č. 1, o vklad vlastnického práva a práva věcného břemene, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 215/2011, o dovolání A. B. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2014, č. j. 4 Co 55/2014-134, takto:

I. Dovolání A. B. se odmítá .
II. A. B. je povinen zaplatit žalobcům a) a b) společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.438 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Bc. Tomáše Kasala, LL.M., advokáta se sídlem v Kolíně, Kutnohorská č. 43.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání A. B. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.9.2014, č.j. 4 Co 55/2014-134, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. října 2015 JUDr. Roman Fiala
předseda senátu