21 Cdo 3296/2015
Datum rozhodnutí: 13.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 242 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 336d odst. 2 o. s. ř., § 69 předpisu č. 120/2001Sb.21 Cdo 3296/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné IPSTAV invest s. r. o. se sídlem v Pardubicích - Polabinách, Družstevní č. 139, IČO 27500454, zastoupené JUDr. Marcelou Kislingerovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského č. 767, proti povinné D. R. , zastoupené JUDr. Filipem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 5, U Demartinky č. 1, za účasti vydražitelů manželů J. T. a K. T., pro 8.521.605,45 Kč s příslušenstvím, prodejem zástavy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 Nc 3031/2013 a u soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše, Exekutorský úřad Chrudim, se sídlem v Chrudimi, Škroupova č. 150, pod sp. zn. 129 EX 3195/14, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. dubna 2015, č. j. 18 Co 221/2015-37, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad v Chrudimi (dále jen soudní exekutor ), usnesením ze dne 11. 3. 2015, č. j. 129 EX 3195/14-28, udělil vydražitelům manželům J. a K. T. příklep na dražených nemovitých věcech - bytu č. 1721/8 a garáži č. 1721/808 v budově na parcele st. p.č. 8073, a k tomu náležejícímu podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na LV č. 63825 pro obec a k. ú. P., za nejvyšší podání ve výši 1.423.000,- Kč (výrok I.), vydražitelům uložil povinnost uhradit částku 1.403.000,- Kč, jež představuje zůstatek nejvyššího podání po započtení dražební jistoty, na účet exekutora ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II.) a povinné uložil povinnost vydražené nemovitosti vyklidit nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později než nabytí právní moci tohoto usnesení (výrok III.).

K odvolání povinné Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 30. 4. 2015, č. j. 18 Co 221/2015-37, usnesení soudního exekutora potvrdil. Námitku povinné, že při dražbě nemovitých věcí nebyla dodržena 60ti denní lhůta stanovená v ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen zákon o veřejných dražbách ), posoudil jako nedůvodnou, neboť exekuce na její majetek je vedena podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen exekuční řád ), který v ustanovení § 69 odkazuje na přiměřené použití ustanovení občanského soudního řádu upravujících výkon rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí, takže ustanovení zákona o veřejných dražbách nelze v exekučním řízení použít [ustanovení § 1 zákona o veřejných dražbách stanoví, že podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, přičemž za zvláštní právní předpis je nutno považovat občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. )]. Uzavřel, že vydal-li v dané věci pověřený soudní exekutor usnesení o nařízení dražebního jednání dne 20. 1. 2015 a stanovil-li datum konání elektronické dražby na 11. 3. 2015, pak lhůta uvedená v ustanovení § 336d odst. 2 o. s. ř., podle nějž platí, že dražební jednání soud (v daném případě soudní exekutor) nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky, byla zachována, a povinná nebyla zkrácena na svých právech.

Dovolání povinné proti tomuto usnesení odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1361/2009, v němž vyslovil závěr, že v případě provedení exekuce prodejem nemovitých věcí podle ustanovení § 66 a násl. exekučního řádu, není pochyb o tom, že ve smyslu ustanovení § 69 exekučního řádu se na její provádění, nestanoví-li tento zákon jinak (viz jeho ustanovení § 66 až § 68), přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, tj. ustanovení § 336 a násl. o. s. ř.; k tomu, že provádění exekuce, resp. soudního výkonu rozhodnutí prodejem (nemovitých) věcí, formou dražby a dražbu realizovanou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, nelze ztotožňovat, když jde o rozdílné instituty, při nichž dochází ke zpeněžení nemovitostí a uspokojení pohledávky věřitele, viz např. mutatis mutandis důvody rozhodnutí uveřejněných pod čísly 13/2008 a 11/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ].

K vadám uvedeným v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud přihlédne jen, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. října 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu