21 Cdo 3270/2010
Datum rozhodnutí: 07.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř.
21 Cdo 3270/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) P. N. a b) J. N. , jako dědiců po J. N. zemřelém dne 11.května 2010, , proti žalovaným 1) Ústřední vojenské nemocnici Praha se sídlem v Praze 6, Břevnově, U vojenské nemocnice 1200/1, IČO 61383082, a 2) České republice - Ministerstvu obrany (Vojenskému úřadu pro právní zastupování) se sídlem v Praze 6, nám. Svobody č. 471, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 25 C 172/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 28. ledna 2009 č.j. 18 Co 589/2007-219, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 28.1.2009 č.j. 18 Co 589/2007-219 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17.10.2007 č.j. 25 C 172/2006-140 ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byl zamítnut návrh, aby žalovaní 1) a 2) byli uznáni povinnými společně a nerozdílně zaplatit žalobci částku ve výši 1,956.951,- Kč s úrokem z prodlení, jdoucím od 31.1.2006 do 31.12.2006, a úrok z prodlení od 1.1.2007 ve výši , kterou soud ve výroku specifikoval). Odvolací soud se ztotožnil s právním posouzením soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že promlčecí doba k uplatnění nároků žalobce proti žalovaným v této věci počala běžet u jednotlivých nároků v rozmezí od ledna 1990 do ledna 2004, tzn., že dvouletá promlčecí doba uplynula před podáním žaloby .

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

V průběhu dovolacího řízení bylo zjištěno, že dne 11.5.2010 dovolatel zemřel.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.9.2011 č. j. 21 Cdo 3270/2010-297 bylo pravomocně rozhodnuto, že v řízení bude na straně žalobce dále pokračováno s P. N. a s J. N.

Žalobci P. N. a J. N. podáním došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 13.10.2011 vzali dovolání, které podal Josef Němec dne 23.3.2009 proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 28.1.2009 č. j. 18 Co 589/2007-219, zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobci s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. prosince 2011
JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu