21 Cdo 3250/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1,2 o. s. ř., § 237 o. s. ř.21 Cdo 3250/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce J. I. A., zastoupeného JUDr. Josefem Augustinem, advokátem se sídlem v Prostějově, Žižkovo nám. č. 133/20, proti žalovanému Pražská strojírna a. s. se sídlem v Praze 9 Vinoři, Mladoboleslavská č. 133, IČO: 60193298, zastoupenému JUDr. Mariánem Kováčikem, advokátem se sídlem v Praze 3 Žižkově, Koněvova č. 1107/54, o povinnost uzavřít pracovní smlouvu a o 202.150,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 325/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2015 č. j. 23 Co 517/2014-162, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 15.441,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Mariána Kováčika, advokáta se sídlem v Praze 3 Žižkově, Koněvova č. 1107/54.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2015 č. j. 23 Co 517/2014-162 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. [takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014)], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

V části, v níž zpochybňuje skutková zjištění soudů a jimi provedené hodnocení důkazů, kromě toho žalobce uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu