21 Cdo 3244/2013
Datum rozhodnutí: 20.08.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 3244/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Městské části Praha 1 se sídlem úřadu městské části v Praze 1, Vodičkova č. 681/18, IČO 00063410, zastoupené Mgr. Markem Stubleyem, advokátem se sídlem v Praze 13, Bucharova č. 1314/8, proti žalovanému P. Č. , zastoupenému JUDr. Pavlem Tumou, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 1198/31, o 244.846,- Kč s příslušenstvím a o 392.720,- Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2009, č. j. 22 Co 19/2009-188, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Co 19/2009 (ve věci Obvodního soudu pro Prahu 3, sp. zn. 6 C 364/2004), o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2012, č. j. 4 Co 74/2012-321, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Marka Stubleyho, advokáta se sídlem v Praze 13, Bucharova č. 1314/8.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 11. 2012, č. j. 4 Co 74/2012-321, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2011, č. j. 22 Co 19/2009-284, jímž byla zamítnuta žaloba pro zmatečnost podaná žalovaným proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009, č. j. 22 Co 19/2009-188, a rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 8.900,- Kč k rukám jejího právního zástupce , a kterým bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 10.320,- Kč k rukám advokáta Marka Stubleyho, podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 9. 7. 2014 vzal zpět. Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)] dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., protože žalovaný zpětvzetím dovolání z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 2.500,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobkyni náklady spočívající v paušální částce náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že advokát Mgr. Marek Stubley osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalobkyni za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 588,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.)

Žalovaný je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 3.388,- Kč žalobkyni zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.) do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 20. srpna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu