21 Cdo 3232/2015
Datum rozhodnutí: 15.10.2015
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3232/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce A. F. , zastoupeného JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 567/33, proti žalovanému CARION BOHEMIA, a.s. se sídlem v Brně, Příkop č. 838/6, IČO 63494299, zastoupenému Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Jakubské náměstí č. 1, o 1.083.173,76 Kč s úroky z prodlení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 173/2008, o dovoláních žalobce a žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. března 2015 č. j. 15 Co 337/2014-466, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Dovolání žalovaného se odmítá .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015 č. j. 15 Co 337/2014-466 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Dovolání žalovaného proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje (v části týkající se úroků z prodlení) údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [žalovaný namítá zmatečnostní vady řízení spočívající v tom, že odvolací soud projednal a rozhodl věc v nepřítomnosti jeho zástupce, aniž by k tomu byly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř., a že o části plnění přisouzeného žalobci (o úrocích z prodlení z částky 43.670,- Kč) již bylo pravomocně rozhodnuto v předcházejícím řízení], a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 15. října 2015


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu