21 Cdo 3231/2015
Datum rozhodnutí: 15.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3231/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně JUDr. M. Ch., LL.M. , proti žalovaným 1) České republice - Krajskému soudu v Brně se sídlem v Brně, Rooseveltova č. 648/16, IČO 00215724, 2) České republice - Okresnímu soudu v Uherském Hradišti se sídlem v Uherském Hradišti, Svatováclavská č. 568, IČO 00025151, a 3) České republice - Okresnímu soudu ve Zlíně se sídlem ve Zlíně, Soudní č. 3, IČO 00025097, o zrušení rozsudků Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 9. 1967, č. j. 6 Nc 711/67, ze dne 10. 11. 1966, č. j. 6 Nc 706/65-22, a ze dne 4. 12. 1968, č. j. 6 Nc 2002/68, rozsudku Okresního soudu v Gottwaldově (Zlíně) ze dne 4. 9. 1967, č. j. 8 Nc 216/67, a rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 1969, č. j. 16 Co 24/69, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 19 C 169/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 2014, č. j. 16 Co 304/2012-482, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 2014, č. j. 16 Co 304/2012-482, [kterým potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2012, č. j. 19 C 169/2008-300, ve znění usnesení ze dne 19. 3. 2012, č. j. 19 C 169/2008-305, (jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti o osvojení č. j. 6 Nc 711/67, ze dne 25. 9. 1967, ohledně J. Ch. vůči osvojitelům B. a J. G., rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti o osvojení č. j. 6 Nc 711/67, ze dne 25. 9. 1967, ohledně A. Ch. vůči osvojitelům B. a J. G., rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti o osvojení č. j. 6 Nc 706/65-22, ze dne 10. 11. 1966, ohledně R. Ch. vůči osvojitelům M. a A. P., rozsudku Okresního soudu v Gottwaldově (Zlíně) o osvojení č. j. 8 Nc 216/67, ze dne 4. 9. 1967, ohledně J. Ch. vůči osvojitelům M. a rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti o osvojení č. j. 6 Nc 2002/68, ze dne 4. 12. 1968, o zbavení rodičovských práv a rozhodnutí učiněné Krajským soudem v Brně č. j. 16 Co 24/69 ze dne 25. 2. 1969 ohledně H. Ch. vůči A. Ch. a J. Ch. , a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení], podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [dovolatelka pouze odkázala na ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by však uvedla, které z hledisek přípustnosti v něm uvedených považuje za splněné; podle ustálené judikatury dovolacího soudu takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu