21 Cdo 3200/2007
Datum rozhodnutí: 21.05.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3200/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. D. M., zastoupeného advokátem, proti žalované E. W. (W.) k.s., zastoupené advokátem, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 6 C 75/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2007, č.j. 29 Co 415/2006-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 1. 2. 2007, č.j. 29 Co 415/2006-94, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 8. 8. 2006, č.j. 6 C 75/2005-66, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 8. 8. 2006, č.j. 6 C 75/2005-71 (jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že okamžité zrušení pracovního poměru dané žalobci žalovanou dne 21. 1. 2005 je neplatné, a rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalované 8.002,- Kč k rukám advokáta a České republice 2.583,- Kč na účet Obvodního soudu pro Prahu 9 ), tak, že se určuje, že okamžité zrušení pracovního poměru dané žalobci dne 21. 1. 2005 žalovanou je neplatné, a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 33.329,50 Kč k rukám advokáta. Odvolací soud dospěl na rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že jednání žalobce vytýkané mu v okamžitém zrušení pracovního poměru ze dne 21. 1. 2005 (spočívající v tom, že žalobce v průběhu prosince 2004 a ledna 2005 organizoval a v součinnosti s dalšími zaměstnanci prováděl nepovolené transakce v systému firmy, na základě kterých si on osobně a další jím řízení zaměstnanci zakoupili údajně poškozené zboží, a to bez jakékoliv dokumentace stupně poškození, za nestandardně nízké ceny , čímž byly porušeny vnitřní předpisy firmy ; šlo zejména o fiktivní dodávku zboží na prodejnu v B., přičemž zboží na prodejnu nikdy nepřišlo a bylo již fyzicky rozpůjčováno, nedoložení fotodokumentace a zápisů o poškození a schvalování mimořádných slev pro sebe samotného mimo rozsah jeho oprávnění ) nelze kvalifikovat jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Při hodnocení intenzity porušení pracovní kázně přihlédl k tomu, že prodej poškozeného zboží ze skladu zaměstnancům realizoval žalobce spolu se svými podřízenými se souhlasem svého nadřízeného a vedoucího pracovníka skladu G. D., který byl informován o tom, že nebude vypracována dokumentace rozsahu poškození jednotlivých výrobků a že tyto budou prodány prostřednictvím prodejny v B., aniž by tam zboží bylo fakticky dodáno, i o způsobu záznamu prodeje do počítačové databáze , a že žalobce byl žalovanou až do této akce hodnocen jako dobrý pracovník .

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 17. 2. 2007, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 18. 9. 2007, vzala zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaná s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2008

JUDr. Mojmír Putna,v. r.

předseda senátu