21 Cdo 3188/2011
Datum rozhodnutí: 26.10.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 3188/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobce Ing. P. S. , jako správce konkurzní podstaty úpadce BOS, a.s. se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, Nádražní č. 625, IČO 60746190, zastoupeného JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou se sídlem v Brně, Jakubská č. 1, proti žalovanému P. K. , zastoupenému JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí č. 18, o 20.000,- Kč s příslušenstvím, za účasti JUDr. D. N., jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 253/2007, o dovolání JUDr. M. N., zastoupeného Mgr. Jiřím Petříkem, advokátem se sídlem v Čelákovicích, Stankovského č. 144, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. dubna 2011 č.j. 15 Co 359/2009-126, takto:

I. Dovolání JUDr. M. N. se odmítá .
II. JUDr. M. N. je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 800,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ilony Pokorné, advokátky se sídlem v Brně, Jakubská č. 1.
III. Žalovanému se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává .
IV. Ve vztahu mezi vedlejším účastníkem na straně žalovaného JUDr. D. N. a JUDr. M. N. nemá žádný z nich právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 20.000,- Kč s 9,5% úrokem z prodlení od 6.1.2007 do zaplacení. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že bývala správkyně konkurzní podstaty úpadce Bos, a.s. JUDr. D. N. vyplatila žalovanému 20.000,- Kč bez právního důvodu a že žalovaný je proto povinen získaný majetkový prospěch vydat žalobci.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 30.4.2009 č.j. 10 C 253/2007 - 102 připustil, aby JUDr. D. N. přistoupila do řízení jako "vedlejší účastník na straně žalovaného" a nevyhověl návrhu JUDr. M. N. na připuštění vedlejšího účastenství na straně žalovaného. Dospěl k závěru, že JUDr. M. N. neprokázal právní zájem na výsledku řízení.

K odvolání JUDr. M. N. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11.4.2011 č.j. 15 Co 359/2009-126 potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Ztotožnil se se závěry soudu prvního stupně v tom, že JUDr. M. N. nemá právní zájem "na rozhodnutí ve věci, neboť rozhodnutí soudu nevyvolá změnu v jeho právním postavení".

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal JUDr. M. N. dovolání. Namítá, že má "zcela mimořádný právní zájem na výsledku projednávaného soudního sporu" vzhledem k možným zásahům do majetkové sféry jeho manželky a tedy i do společného jmění manželů a že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a aby vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání "odmítl jako bezdůvodné, popř. zamítl". Uvedl, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné a že dovolací důvody jsou "uměle vykonstruované".

Žalovaný navrhl, aby bylo dovolání vyhověno. Uvedl, že se ztotožňuje s důvody, které JUDr. M. N. vylíčil ve svém dovolání.

Vedlejší účastnice JUDr. D. N. navrhla, aby dovolání bylo vyhověno, neboť "ze strany soudů došlo k porušení práva na spravedlivý proces".

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], nebo jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.].

Dovolání je také přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně nebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším usnesení proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější usnesení zrušil, anebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jestliže dovolání není jinak přípustné a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení má po právní stránce zásadní význam, a to v případech, kdy usnesením odvolacího soudu bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé o žalobě na obnovu řízení [§ 238 odst. 1 písm. a) a § 238 odst. 2 o.s.ř.], o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí podle ustanovení § 235h odst. 1 věty druhé o.s.ř. [§ 238 odst. 1 písm. b) a § 238 odst. 2 o.s.ř.], v insolvenčním řízení [§ 238a odst. 1 písm. a) a § 238a odst. 2 o.s.ř.], o žalobě pro zmatečnost [§ 238a odst. 1 písm. b) a § 238a odst. 2 o.s.ř.], ve věci zastavení výkonu rozhodnutí, nejde-li o řízení o výkon rozhodnutí k navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství [§ 238a odst. 1 písm. c) a § 238a odst. 2 o.s.ř.], ve věci udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí [§ 238a odst. 1 písm. d) a § 238a odst. 2 o.s.ř.], o rozvrhu rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí [§ 238a odst. 1 písm. e) a § 238a odst. 2 o.s.ř.], nebo o povinnostech vydražitele uvedeného v ustanoveních § 336m odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2 o.s.ř. [§ 238a odst. 1 písm. f) a § 238a odst. 2 o.s.ř.].

Jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř., je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu, do jehož pravomoci náleží [§ 239 odst. 1 písm. a) o.s.ř.], nebo jímž bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst. 2 o.s.ř. [§ 239 odst. 1 písm. b) o.s.ř.]. Dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst.1 o.s.ř. [§ 239 odst. 2 písm. a) o.s.ř.] nebo jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst. 2 o.s.ř. [§ 239 odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Dovolání je též přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby), ledaže by byl odmítnut návrh na předběžné opatření podle ustanovení § 75a nebo § 75b o.s.ř. nebo návrh na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví podle ustanovení § 78d o.s.ř.; ustanovení § 237 odst. 1 a 3 o.s.ř. platí obdobně (§ 239 odst. 3 o.s.ř.).

V posuzovaném případě JUDr. M. N. dovoláním napadá usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o nepřípustnosti jeho vedlejšího účastenství na straně žalovaného podle ustanovení § 93 odst. 2 o.s.ř.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Pojem "věc sama" je v právní teorii i v soudní praxi vykládán jednotně jako věc, která je tím předmětem, pro něž se řízení vede; v řízení, v němž má být rozhodnut spor o právo mezi účastníky, kteří stojí proti sobě v postavení žalobce a žalovaného, je tedy věcí samou nárok uplatněný žalobou (§ 79 odst. 1 o.s.ř.), o němž má být v příslušném řízení věcně rozhodnuto (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.8.1997 sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné pod č. 88 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997). Napadené usnesení odvolacího soudu je rozhodnutím výlučně procesní povahy, které věcně neřeší práva a povinnosti účastníků uplatněná žalobou a není tedy rozhodnutím o věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř. Z uvedeného vyplývá, že není přípustné dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o nepřípustnosti vedlejšího účastenství podle ustanovení § 93 odst. 2 o.s.ř.

Protože dovolání JUDr. M. N. směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky je podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobci v souvislosti se zastoupením advokátkou náklady, které sestávají z paušální odměny ve výši 500,- Kč [srov. § 14 odst. 3, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2011 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a z paušální částky náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 800,- Kč; náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrady k nákladům řízení nepatří, neboť zástupkyně žalobce advokátka JUDr. Ilona Pokorná v rozporu s ustanovením § 14a vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb. neprokázala, že by byla plátcem této daně. Protože dovolání JUDr. M. N. bylo odmítnuto, soud mu ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby tyto náklady žalobci uhradil. Přiznanou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 800,- Kč je povinen zaplatit k rukám advokátky, která žalobce v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

V dovolacím řízení vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem náklady rovněž žalovanému, které by ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. mu byl povinen nahradit dovolatel JUDr. M. N. Protože však JUDr. M. N. vystupoval v řízení na straně žalovaného a protože sám žalovaný ve svém vyjádření k dovolání JUDr. M. N. podpořil, shledal dovolací soud ve vztahu mezi těmito účastníky důvody zvláštního zřetele hodné, pro které žalovanému náhradu dovolacího řízení proti JUDr. M. N. nepřiznal (§ 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 150 o.s.ř.).

Vedlejšímu účastníkovi na straně žalovaného JUDr. D. N. v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly a JUDr. M. N. nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů právo. Soud proto rozhodl, že ve vztahu mezi vedlejším účastníkem na straně žalovaného a JUDr. M. N. nemá nikdo z těchto účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2012

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu