21 Cdo 3101/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 366 odst. 1 a 4 předpisu č. 262/2006Sb., § 369 odst. 1 písm. b) předpisu č. 262/2006Sb., § 7 odst. 3 předpisu č. 440/2001Sb.21 Cdo 3101/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. H. , zastoupeného JUDr. Jitkou Tomkovou, advokátkou se sídlem v Trutnově, Národní č. 199, proti žalované PORFIX CZ a.s., se sídlem v Trutnově, Kladská č. 464, IČO 601 08 924, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, o náhradu škody 5.493.600,- Kč, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 7 C 154/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2015 č.j. 17 Co 7/2015-146, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.3.2015 č.j. 17 Co 7/2015-146, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. k otázce přiměřenosti míry zvýšení odškodnění v případech hodných mimořádného zřetele bod II. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.1.2011 sp. zn. Cpjn 203/2010, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2011, pod č. 50, právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010 sp. zn. 21 Cdo 2581/2009, v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2011 sp. zn. 21 Cdo 2327/2010, k existenci vztahu přiměřenosti mezi přiznanou výší náhrady škody a způsobenou škodou na zdraví právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2011 sp. zn. 21 Cdo 1622/2010, v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2011 sp. zn. 21 Cdo 3885/2009 a v nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 29.9.2005 sp. zn. III. ÚS 350/03) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu