21 Cdo 3091/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 3091/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně E. Ž., zastoupené JUDr. Lubomírem Holbou, advokátem se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů č. 91, proti žalovanému JUDr. Václavu Petráskovi, advokátovi se sídlem v Lukovečku, Sýkoří č. 158, jako správci konkursní podstaty úpadce NOVESTA a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati č. 5267, IČ 25581767, o neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 5 C 4/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. května 2007 č.j. 49 Co 55/2005-93, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 14.10.2004 č.j. 5 C 4/2004-66 rozhodl, že se zamítá žaloba o určení, že "zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze dne 30.3.1999 ke dni 12.4.1999 ze strany žalovaného vůči žalobkyni je neplatné a pracovní poměr založený pracovní smlouvou mezi žalovaným a žalobkyní ze dne 9.2.1999 trvá nadále", a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žalobkyně uplatnila neplatnost rozvázání pracovního poměru po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 64 zákoníku práce.
K odvolání žalobkyně a úpadce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31.5.2007 č.j. 49 Co 55/2005-93 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně nejednal o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru žalobkyně a o určení jeho dalšího trvání na podkladě žalobkyní řádně uplatněné žaloby a že je proto řízení před soudem prvního stupně postiženo zmatečností podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení musel být rozsudek soudu prvního stupně zrušen a řízení muselo být zastaveno (§ 104 odst.1 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání.
V průběhu dovolacího řízení byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.12.2007 č.j. 24 K 56/2007-158 na majetek žalované společnosti NOVESTA a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati č. 5267, prohlášen konkurs ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů); dovolací řízení tím bylo přerušeno [§ 14 odst.1 písm.c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů]. Vzhledem k tomu, že zástupce žalobkyně advokát JUDr. Lubomír Holba navrhl, aby bylo v dovolacím řízení pokračováno, Nejvyšší soud dovolací řízení dokončil s tím, že účastníkem řízení se stal na místě žalované společnosti NOVESTA a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati č. 5267 správce konkursní podstaty advokát JUDr. Václav Petrásek.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30.6.2009 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1.7.2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony), a po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.
Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).
Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem,
- je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo
- je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo
- je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).
Je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samostatný celek, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.).
Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.
Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci žalobkyně jako fyzická osoba nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem a nebylo doloženo, že by měla právnické vzdělání. Na žádost jí byl ustanoven zástupce "pro dovolací řízení", a to usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 25.3.2008 č.j. 60 Co 58/2008-125 advokát JUDr. Lubomír Holba.
Tím, že byl žalobkyni ustanoven zástupce z řad advokátů, ještě nebyl naplněn požadavek na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání. Tomuto požadavku se vyhoví - jak vyplývá z ustanovení § 241 odst.4 o.s.ř. - jen tehdy, jestliže ustanovený zástupce sepíše dovolání, popř. dovolatelem učiněné dovolání nahradí nebo doplní vlastním podání nebo alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělí, že se s již učiněným dovoláním ztotožňuje.
Ustanovený zástupce žalobkyně advokát JUDr. Lubomír Holba tímto způsobem žalobkyní učiněné dovolání nedoplnil (nenahradil), ačkoliv k odstranění nedostatků dovolání byl řádně vyzván (výzva soudu mu byla doručena dne 7.5.2008).
Protože nebyla splněna podmínka dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2010
JUDr. Ljubomír Drápal,v.r. předseda senátu