21 Cdo 3069/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 3069/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobců a) M. H. a b) M. H. proti žalované A. H. , o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalovanou proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2013, č. j. Nco 201/2012-567, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. dubna 2014, č. j. 4 Co 257/2013-650, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalovaná podala dne 5. 6. 2014 dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 4 Co 257/2013-650. Dalším podáním ze dne 7. 4. 2015 žalovaná požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení k ochraně jejích zájmů.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 4. 9. 2014, č. j. 25 Co 514/2012-698, návrh žalované, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jí byl ustanoven zástupce z řad advokátů, zamítl. Odvolání žalované proti tomuto usnesení bylo jako opožděné odmítnuto usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 11. 2014, č. j. 25 Co 514/2012-711.
Podáním dovolání vznikla žalované povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.
U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2015, č. j. 25 Co 514/2012-725, i když v něm byla poučena o tom, že soud řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 4 Co 257/2013-650, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu