21 Cdo 3018/2000
Datum rozhodnutí: 10.01.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 3018/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně L. H., proti žalované O. p. s., a.s. (dříve A. S. a.s. a S. i. o. s. A. a.s., o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 579/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2000 č.j. 21 Co 275/2000-68, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 21.10.1996 je neplatné. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že se vytýkaného "hrubého" porušení pracovní kázně nedopustila.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 2.11.1999 č.j. 19 C 579/96-68 žalobu zamítl a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 8.600,- Kč a že žalobkyně je povinna zaplatit "čs státu do pokladny Obvodního soudu pro Prahu 4" 190,- Kč. Při rozhodování o věci samé dospěl k závěru, že okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 21.10.1996, dané žalobkyni podle ustanovení § 53 odst.1 písm.b) zák. práce, je platným právním úkonem.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15.6.2000 č.j. 21 Co 275/2000-82 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 1.075,- Kč "na účet jejího právního zástupce" a že návrh na připuštění dovolání se zamítá. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně v tom, že okamžité zrušení pracovního poměru je platným právním úkonem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně podáním ze dne 8.9.2000, doplněným podáním ze dne 14.9.2000, dovolání. Podáním ze dne 14.11.2000 sdělila soudu, že toto dovolání bere zpět, neboť "napadený rozsudek nebyl v té době ještě pravomocný".

Protože dovolání ze dne 8.9.2000, doplněné podáním ze dne 14.9.2000, bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst.4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17 části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. ledna 2001

JUDr. Ljubomír D r á p a l, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková