21 Cdo 301/2014
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.
21 Cdo 301/2014U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce P. K. , zastoupeného Mgr. Tomášem Kocourkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Svaté Anežky České č. 32, proti žalované České spořitelně, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, zastoupené JUDr. Tomášem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 134/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2013, č. j. 62 Co 465/2012-144, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Tomáše Kocourka, advokáta se sídlem v Pardubicích, Svaté Anežky České č. 32.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2013, č. j. 62 Co 465/2012-144, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalovaná zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o nedostatku příčinné souvislosti mezi rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně a nadbytečností žalobce, a kromě toho namítá jiné vady řízení, které podle jejího názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a které spatřuje v nesprávném postupu soudu při provádění dokazování a v tom, že písemné vyhotovení rozsudku nesplňuje obsahové náležitosti rozsudku dle § 157 odst. 1 a 2 o. s. ř. a je v rozporu s požadavkem na přesvědčivost rozsudku dle § 157 odst. 2 věta druhá o. s. ř. ); v dovolacím řízení proto nelze pro uvedený nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu