21 Cdo 3/2008
Datum rozhodnutí: 12.03.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 3/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. K., zastoupeného advokátem, proti žalované D. a.s., zastoupené advokátem, o odškodnění nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 8/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2007, č. j. 16 Co 60/2007-515, takto:


I. Dovolání žalované se odmítá.


II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 10.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Dovolání žalované proti výroku rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2007, č. j. 16 Co 60/2007-515, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 4. 11. 2004, č. j. 14 C 8/98-457, ve znění usnesení ze dne 25. 11. 2004, č. j. 14 C 8/98-464, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (soud prvního stupně rozhodl vždy stejně žalobě vyhověl) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce s ohledem na to, že v dovolání byly uplatněny, jak vyplývá z jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. [srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2004, sp.zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, které bylo uveřejněno pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, nebo podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto] a že otázku výkladu ustanovení § 195 odst. 3 věty druhé zák. práce posoudil odvolací soud v souladu s judikaturou dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3003/2005, uveřejněný v časopise Soudní judikatura ročník 2007, pod pořadovým číslem 89) - zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.


V dovolacím řízení vznikly žalobci v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 10.000,- Kč [srov. § 3 odst. 1 bod 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), tedy celkem 10.300,- Kč. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalobci nahradila; ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 o. s. ř. je žalovaná povinna náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. března 2009


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu