21 Cdo 2996/2011
Datum rozhodnutí: 27.02.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 2996/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci projednání dědictví po E. G. , zemřelé, za účasti 1) RNDr. M. G. , 2) Ing. J. V. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1407/2006, o dovolání RNDr. M. G. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2011, č.j. 24 Co 374/2010-152, takto:

I. Řízení o dovolání RNDr. M. G. se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Řízení o dědictví po E. G., zemřelé (dále též jen zůstavitelka ), bylo zahájeno usnesením vydaným Obvodním soudem pro Prahu 8 dne 14.12.2006, č.j. 20 D 1407/2006-2. Provedením úkonů v řízení o dědictví po zůstavitelce byl pověřen JUDr. Karel Wawerka, notář v Praze 1 (§ 38 o.s.ř.).

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 13.7.2010, č.j. 20 D 1407/2006-134, určil obvyklou cenu majetku ve společném jmění zůstavitelky a pozůstalého manžela, obvyklou cenu majetku 576.965,- Kč, výši dluhů 11.389,- Kč a čistou hodnotu dědictví 565.576,- Kč; dále schválil dohodu dědiců o vypořádání dědictví ve znění uvedeném v usnesení, určil odměnu a hotové výdaje soudního komisaře a rozhodl, jak se na zaplacení této částky budou podílet dědicové.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21.2.2011, č.j. 24 Co 374/2010-152, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválil dohodu o vypořádání dědictví v původním znění s tím, že namísto částky 96.161,- Kč vyplatí poz. syn RNDr. M. G. poz. dceři Ing. J. V. částku 4.000,- USD do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení a že se dědici podílejí na zaplacení odměny, hotových výdajů a DPH notáře v celkové výši 10.240,- Kč takto: poz. syn RNDr. M. G. částkou 9.005,- Kč a poz. dcera Ing. J. V. částkou 1.235,- Kč ; dále rozhodl, že v nenapadených výrocích zůstává usnesení nedotčeno a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal RNDr. M. G. dovolání.

RNDr. M. G., který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by dovolatel měl právnické vzdělání. RNDr. M. G. ani přes výzvu Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 31.5.2011, č.j. 20 D 1407/2006-163, která mu byla doručena dne 6.6.2011, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání RNDr. M. G. aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť RNDr. M. G. sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale Ing. J. V. v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2012


JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu