21 Cdo 2976/99
Datum rozhodnutí: 01.08.2000
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2976/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce S. m., státní podnik H. v likvidaci , proti žalovanému L. P., o 62 619,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 301/90, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28. března 1991 č.j. 7 C 301/90-25, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. února 1992 č.j. 14 Co 198/91-43, rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 21. ledna 1993 č.j. 7 C 301/90-64 ve znění rozsudků ze dne 17. dubna 1996 č.j. 7 C 301/90-79 a ze dne 3. října 1996 č.j. 7 C 301/90-84, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 1997 č.j. 14 Co 162/93-92 a rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28. dubna 1997 č.j. 7 C 301/90-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dopisem ze dne 14.6.1999 dovolání proti v záhlaví označeným rozhodnutím soudů obou stupňů, které však podáním ze dne 10.12.1999, doručeným Okresnímu soudu v Hodoníně dne 14.12.1999, vzal s ohledem na běh lhůty" zpět.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4, věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, věty první, o.s.ř., neboť žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly a žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů nemá právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. srpna 2000

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová