21 Cdo 2949/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2949/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobců a) V. O. , a b) A. V. , obou zastoupených JUDr. Kateřinou Husákovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Dvořákova č. 3538/10, proti žalované I. M. , zastoupené JUDr. Milošem Císařem, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární č. 886/14, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 49/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 2015 č. j. 21 Co 498/2014-165, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům a) a b) společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 550 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Kateřiny Husákové, advokátky se sídlem ve Znojmě, Dvořákova č. 3538/10.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2015 č. j. 21 Co 498/2014-165 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. [takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014)], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (namítá-li dovolatelka vady řízení, které spatřuje jednak v tom, že nebylo vyhověno její žádosti o odročení jednání odvolacího soudu konaného dne 3. 11. 2015, jednak v tom, že v průběhu řízení nebyla soudy poučena podle ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř., a uvádí-li nové skutečnosti, které nejsou v dovolacím řízení podle ustanovení § 241a odst. 6 o. s. ř. přípustné), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2016

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu