21 Cdo 2912/99
Datum rozhodnutí: 24.08.2000
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2912/99, 21 Cdo 1966/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I., s.r.o. proti povinné R. H., za účasti manžela povinné R. H., pro 8.570,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 38 E 960/98, o dovolání manžela povinné proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 14.9.1998, č.j. 38 E 960/98-6, a proti rozhodnutí Okresního soudu v Karviné ze dne 8.4.1999 pod spisovou značkou 38 E 960/98", takto :

I. Řízení o dovoláních manžela povinné se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh oprávněné Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 14.9.1998, č.j. 38 E 960/98-6, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Karviné č.j. Ro 1931/98 ze dne 4.6.1998" k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 8.750,- Kč se 17% úroky z prodlení od 31.3.1996 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení v částce 2.650,- Kč a nákladů tohoto výkonu rozhodnutí v částce 1.450,- Kč výkon rozhodnutím prodejem movitých věcí povinné; zároveň povinné zakázal, aby nakládala s věcmi, které vykonavatel podle tohoto usnesení sepíše.

Soupis movitých věcí povinné ve prospěch výše uvedené pohledávky byl proveden dne 3.11.1998.

Poté Okresní soud v Karviné přípisem ze dne 8.4.1999 (na č.l. 13 spisu) vyzval povinnou, aby dne 25.5.1999 v době od 7,00 do 14,00 hodin dopravila k soudu věci sepsané vykonavatelem ( BTV Libuše, videopřehrávač DAEWOO, obýváková stěna - nízká - 6 ks skříněk"), a poučil ji o následcích nesplnění této výzvy; zároveň povinnou upozornil, že uhrazení dlužné částky s příslušenstvím u Okresního soudu v Karviné je důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí.

Odvolání manžela povinné proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 14.9.1998, č.j. 38 E 960/98-6, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30.6.1999, č.j. 13 Co 775/99-21, jako opožděně podané podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků odvolacího řízení nemá právo na náhradu jeho nákladů.Proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 14.9.1998, č.j. 38 E 960/98-6 a proti rozhodnutí Okresního soudu v Karviné ze dne 8.4.1999" podal manžel povinné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací ( § 10a o.s.ř.) věc přezkoumal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem, anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal manžel povinné dovolání, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání.

Okresní soud v Karviné proto usnesením ze dne 8.10.1999, č.j. 38 E 960/98-29, dovolatele poučil, že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, vyzval jej, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta, který by již učiněné podání došlé soudu dne 5.10.1999 v téže lhůtě nahradil nebo doplnil vlastním podáním se zákonnými náležitostmi, jež konkretizoval, a poučil jej, že dovolací soud může řízení zastavit, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení ze dne 8.10.1999 bylo dovolateli doručeno dne 20.10.1999, výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání manžela povinné - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť povinná ani její manžel - dovolatel s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemají právo a oprávněné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. srpna 2000

JUDr. Mojmír P u t n a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová