21 Cdo 2885/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první a § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2885/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce Ing. R. N., Ph.D. , zastoupeného JUDr. Zdeňkou Doležílkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Nové Bělé, Ovesná č. 356/7, proti žalované Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. (dříve Motorola Solutions CZ s. r. o.) se sídlem v Brně, Kolejní č. 2904/1, IČO 26780259, zastoupené JUDr. Ladislavem Smejkalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Platnéřská č. 191/4, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 173/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. srpna 2014, č. j. 15 Co 419/2013-225, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ladislava Smejkala, advokáta se sídlem v Praze 1, Platnéřská č. 191/4.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2014, č. j. 15 Co 419/2013-225, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalobce zpochybňuje skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, podstatou jeho námitek je nesouhlas s tím, jak odvolací soud provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu