21 Cdo 287/2009
Datum rozhodnutí: 06.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 bod věta třetí o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 287/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně A. M., proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko se sídlem v Dubicku, IČ 00150096, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané S. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. června 2007, č. j. 1 Co 117/2007-27, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 11/2007, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. prosince 2007, č. j. 1 Co 269/2007-23, takto:

I. Řízení o dovolání S. M. se zastavuje.
II. Žádný z účastníků ani S. M. nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 12. 2007, č. j. 1 Co 269/2007-23, ve výroku, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 2007, č. j. 25 C 11/2007-9, o odmítnutí žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony] zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť S. M. s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a účastníkům v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2010

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu