21 Cdo 2854/2013
Datum rozhodnutí: 24.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2854/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně P. C. , zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova č. 1322/3C, proti žalovaným 1) TOP CONFIDENCE s. r. o. se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Koněvova č. 8/67, IČO 26503239, zastoupenému Mgr. Gabrielou Hamákovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Baťkovo náměstí č. 625/1, 2) L. C. , o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 11 Cm 358/2003, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. března 2013, č. j. 4 Cmo 47/2011-482, takto:

I. Dovolání žalovaného 1) se odmítá .
II. Žalovaný 1) je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.413,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Vymazala, advokáta se sídlem v Olomouci, Wellnerova č. 1322/3C.
III. Ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným 2) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 3. 2013, č. j. 4 Cmo 47/2011-482, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1723/2007, uveřejněný pod č. 43 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2009, v němž byl přijat právní názor, že zástavní smlouva o zastavení věci patřící do bezpodílového spoluvlastnictví, na níž byl podpis jednoho ze zástavců, kteří jsou manžely, padělán, je ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. absolutně neplatná) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak; současně je třeba zdůraznit, že napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu, který byl přímo v této věci - vyjádřen již v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 9. 2012, č. j. 21 Cdo 1033/2012-462 (§ 243g odst. 1 věta první, § 226 odst. 1 o. s. ř.).

V části, v níž dovolatel uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2013


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu