21 Cdo 2834/2013
Datum rozhodnutí: 07.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2834/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Mgr. J. Ž. , zastoupené JUDr. Vladimírem Henclem, advokátem se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí č. 19, proti žalovaným 1) Obci Bernartice, se sídlem obecního úřadu v Bernarticích č. 77, IČO 002 77 665, a 2) Základní škole a Mateřské škole, Bernartice, okres Trutnov , příspěvkové organizaci se sídlem v Bernarticích č. 166, IČO 750 18 128, oběma zastoupeným Mgr. Ing. Jindřichem Hrochem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava ze Švamberka č. 1284/12, o neplatnost odvolání z funkce, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 30 C 57/2011, o dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2013 č.j. 24 Co 168/2013-342, takto: I. Dovolání žalovaných 1) a 2) se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29.4.2013 č. j. 24 Co 168/2013-342 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. října 2013

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý předseda senátu