21 Cdo 2831/2005
Datum rozhodnutí: 16.06.2006
Dotčené předpisy: § 237 předpisu č. 99/1963Sb., § 238 předpisu č. 99/1963Sb., § 238a předpisu č. 99/1963Sb., § 239 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 2831/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce S. M., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.12.2004 č.j. 53 Co 519/2004-36, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 1204/2005-6, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2005 č.j. 25 Co 375/2005-15, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 31.1.2005, které došlo Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 2.2.2005, žalobce podal žalobu pro zmatečnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.12.2004 č.j. 53 Co 519/2004-36 "z důvodu § 229/3,4 o.s.ř., neboť mu bylo odepřeno právo jednat před soudem a právo na advokáta", s tím, že "žádá, aby mu byla ustanovena advokátka Mgr. P. F.".

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 21.2.2005 č.j. 0 Nc 1204/2005-3 žalobce vyzval, aby žalobu opravil a doplnil, a to způsobem, který v usnesení blíže vylíčil. Usnesením ze dne 15.6.2005 č.j. 0 Nc 1204/2005-6 pak žalobu podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl s odůvodněním, že žaloba nebyla přes výzvu řádně doplněna a že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 15.7.2005 č.j. 0 Nc 1204/2005-9 žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doplnil své odvolání tak, aby z něj bylo patrné, v jakém rozsahu usnesení napadá, v čem je spatřována jeho nesprávnost nebo nesprávnost postupu soudu, aby na podporu svých tvrzení označil příslušné důkazy a aby uvedl, čeho se tímto návrhem domáhá. Současně žalobce poučil, že soud odvolání odmítne, jestliže vady odvolání nebudou odstraněny.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2005 č.j. 25 Co 375/2005-15 odvolání odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Dospěl k závěru, že vady odvolání žalobce nebyly přes výzvu soudu odstraněny a že odvolání neobsahovalo náležitosti ve smyslu ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení bez nařízení jednání (§ 243a odst.1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst.1 písm.b) o.s.ř.], nebo jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.].

Dovolání je také přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně nebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším usnesení proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější usnesení zrušil, anebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jestliže dovolání není jinak přípustné a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení má po právní stránce zásadní význam, a to v případech, kdy usnesením odvolacího soudu bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé o žalobě na obnovu řízení § 238 odst. 1 písm. a) a § 238 odst. 2 o.s.ř., o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí podle ustanovení § 235h odst.1 věty druhé o.s.ř. § 238 odst. 1 písm. b) a § 238 odst. 2 o.s.ř., ve věci konkursu a vyrovnání § 238a odst. 1 písm. a) a § 238a odst. 2 o.s.ř., o žalobě pro zmatečnost § 238a odst. 1 písm. b) a § 238a odst. 2 o.s.ř., o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí § 238a odst. 1 písm. c) a § 238a odst. 2 o.s.ř., ve věci zastavení výkonu rozhodnutí § 238a odst. 1 písm. d) a § 238a odst. 2 o.s.ř., ve věci udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí § 238a odst. 1 písm. e) a § 238a odst. 2 o.s.ř., o rozvrhu rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí § 238a odst. 1 písm. f) a § 238a odst. 2 o.s.ř. nebo o povinnostech vydražitele uvedeného v ustanoveních § 336m odst.2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2 o.s.ř. § 238a odst. 1 písm. g) a § 238a odst. 2 o.s.ř..

Dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu, do jehož pravomoci náleží [§ 239 odst.1 písm.a) o.s.ř.], jímž bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst.5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst.2 o.s.ř. [§ 239 odst.1 písm.b) o.s.ř.], jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst.1 o.s.ř. [§ 239 odst.2 písm.a) o.s.ř.], jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst.5 o.s.ř., o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka podle ustanovení § 107a o.s.ř., o přistoupení dalšího účastníka podle ustanovení § 92 odst.1 o.s.ř. a o záměně účastníka podle ustanovení § 92 odst.2 o.s.ř. [§ 239 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby), ledaže by byl odmítnut návrh na předběžné opatření podle ustanovení § 75a o.s.ř. [§ 239 odst.3 o.s.ř.].

V posuzovaném případě žalobce dovoláním napadá usnesení odvolacího soudu, jímž bylo podle ustanovení § 211 a § 43 o.s.ř. odmítnuto jeho odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 15.6.2005 č.j. 0 Nc 1204/2005-6.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř. Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání proti usnesením soudu prvního stupně, není přípustné.

Protože dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky je podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. června 2006

JUDr. Ljubomír Drápal, v.r.

předseda senátu