21 Cdo 2831/2000
Datum rozhodnutí: 31.07.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2831/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně T. R., proti žalované T. D., a. s, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 C 147/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. června 2000 č. j. 23 Co 182/2000-42, takto:

I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 9. 12. 1999 č. j. 14 C 147/98-24 určil, že výpověď z pracovního poměru, kterou žalovaná dala žalobkyni dne 30. 11. 1998, je neplatná, a žalované uložil, aby zaplatila žalobkyni na náhradě nákladů řízení 4.300,- Kč k rukám advokáta.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 6. 2000 č. j. 23 Co 182/2000-42 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 2.150,- Kč "na účet" advokáta a že návrh na připuštění dovolání proti tomuto rozsudku se zamítá.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 22. 6. 2001 vzala zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen "o. s. ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalovaná s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2001

JUDr. Ljubomír D r á p a l , v. r.

předseda senátu