21 Cdo 2813/99
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2813/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Krajského obchodního soudu v Ostravě se sídlem v Ostravě - Porubě, U Soudu č. 4/6187, proti povinnému M. O., pro 220.040,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, pod sp.zn. 43 E 751/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. dubna 1998, č.j. 13 Co 367/98-17, takto :

I. Dovolání povinného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov, usnesením ze dne 5.8.1997, č.j. 43 E 751/97-4, nařídil na návrh oprávněné podle vykonatelného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 14.3.1996 č.j. 15 Cm 111/95" k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 220.040,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

K odvolání povinného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23.4.1998, č.j. 13 Co 367/98-17, usnesení soudu prvního stupně, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí podle vykonatelného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 20.2.1996, č.j. 15 Cm 111/95-69, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 220.040,- Kč prodejem movitých věcí povinného, potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že všechny podmínky pro nařízení výkonu rozhodnutí byly splněny. Ve výroku usnesení opravil pouze datum vydání vykonávaného rozhodnutí, kterým je správně den 20.2. 1996", nikoli den 14.3.1996", kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání. Namítá, že napadené usnesení vychází ze skutkových zjištění, která nemají oporu v dosud provedených důkazech", a obšírně poukazuje na nesprávné posouzení věci v předcházejícím řízení, v němž bylo vydáno vykonávané rozhodnutí", jakož i na svou platební neschopnost a nemajetnost. Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a aby věc byla vrácena Krajskému obchodnímu soudu v Ostravě k novému řízení a zaplacení soudních poplatků k tíži M. b.".

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 věty druhé o.s.ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že usnesení odvolacího soudu bylo doručeno oprávněné dne 19.6.1998, povinnému M. O. dne 19.6.1998, takže dne 19.6.1998 nabylo právní moci (§ 159 odst. 1, § 167 odst. 2 o.s.ř.), a že dovolání povinného M. O. proti usnesení odvolacího soudu (datované dnem 21.7.1997") adresované Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu, pobočka Havířov" bylo podáno osobně u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově dne 22.7.1998. Dovolání bylo tedy podáno po uplynutí zákonné lhůty (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.), která skončila v pondělí dne 20.7.1998 (§ 57 odst. 2, 3 o.s.ř.) a jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.), a proto bylo podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první a § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. - aniž by bylo třeba se zabývat dalšími okolnostmi - odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243 odst. 4 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a oprávněné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. června 2000

JUDr. Mojmír P u t n a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová