21 Cdo 2798/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2798/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , o nejasné podání žalobce ze dne 9. 7. 2008, nazvané jako Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost , vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 Nc 116/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 69 Co 539/2013-170, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání (podání došlé Okresnímu soudu v Olomouci dne 8. 1. 2014) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2013, č. j. 69 Co 539/2013-170, a požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 15. 9. 2014, č. j. 19 Nc 116/2008-189, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 24. 3. 2015, č. j. 69 Co 414/2014-217, soud žalobci osvobození od soudních poplatků pro žalobu pro zmatečnost a dovolání doručené soudu dne 8. 1. 2014 nepřiznal a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro žalobu pro zmatečnost a dovolání doručená soudu dne 8. 1. 2014 .

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2015, č. j. 21 Cdo 2798/2015-250.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2013, č. j. 69 Co 539/2013-170, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2015 JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu