21 Cdo 278/2014
Datum rozhodnutí: 03.03.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 278/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Mgr. J. I., zastoupené JUDr. Evou Machovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech č. 2033/21, proti žalované Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Vysoké škole se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská č. 1645/31a, IČO 600 76 658, zastoupené Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční č. 489/7A, o určení, že pracovní poměr trvá a o 2.814,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 301/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. září 2013 č.j. 19 Co 1905/2013-252, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 9. 2013 č. j. 19 Co 1905/2013-252 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje toliko skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že předchozí pracovněprávní vztah založený dohodou ze dne 16. 2. 2007 byl oběma účastníky konkludentně zrušen, jestliže dne 17. 2. 2009 uzavřeli další dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou do 30. 6. 2009), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. března 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu