21 Cdo 2775/2011
Datum rozhodnutí: 29.05.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b, c) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 2775/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně E. M. , zastoupené Jiřím Drápalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí č. 5/12, proti žalované Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, příspěvkové organizaci se sídlem ve Vsetíně, Benátky č. 1779, IČO 13643878, zastoupené JUDr. Lubomírem Gajduškem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, ul. 4. května č. 1491, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 9 C 140/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. prosince 2010, č. j. 16 Co 224/2010-186, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.175, - Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Lubomíra Gajduška, advokáta se sídlem ve Vsetíně, ul. 4. května č. 1491.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 10. 2010, č. j. 16 Co 224/2010-186, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 24. 3. 2010, č. j. 9 C 140/2007-156, ve věci samé (ve výroku o zamítnutí žaloby o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 30. 11. 2006, doručené žalobkyni dne 4. 12. 2006), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť dovolatelkou označená otázka délky, běhu a uplynutí výpovědní doby nemá na platnost výpovědi žádný vliv (žalobkyně se domáhá určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru); napadený rozsudek odvolacího soudu tedy nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 1.875,-Kč [srov. § 7 písm. c), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, 16 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č.110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 2.175,- Kč; náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a paušální částky náhrady výdajů nemohla být přiznána, neboť zástupce žalované advokát JUDr. Lubomír Gajdušek nepředložil soudu - jak je zřejmé z obsahu spisu - osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně. Protože dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalované nahradila. Přiznanou náhradu nákladů dovolacího řízení v celkové výši 2.175,- Kč je žalobkyně povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 29. května 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu